Search form

Mark 6:27

27Wurra gun-gata warrika lika a-jerrmarra an-nigipa an-mujama barra a-ma an-gata bama a-jirra Jon. Nipa an-mujama a-bona, a-barrngumurra wupa gata nipa Jon a-ninya, lika a-jaygorndanga,