Search form

Mark 6:29

29Wurra aburr-gata Jon burr-yika jawina aburr-galiyana nula birripa aburr-gata aburr-yinmiyana nula, lika aburr-bona gurda, abu-menga, abu-ganyja, abu-gurrmurra gata wuparnana gu-gurrema gu-ngarnama. Gu-gurda ngacha minypa Jon a-juwuna, rrapa gurda nula nuwurra waypa janguny gu-barrjekarra nula Jesus, Ayrat nipa gu-borrwurra jimarna bama a-yinanga nipa Jon a-molamiyana. Ngardawa nipa Ayrat gala marn․gi nula Jesus.