Search form

Mark 6:37

37“Ngika. Wurra jarra ana-goyburrpa nyirrbu-wu barra mbi-bay,” Jesus a-yinagata a-wena.

Birripa aburr-yinagata, “A-lay, rrupiya wana mun-gata minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya ran․gu abirri-jirrapa abirri-jirrapa rrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa, mu-gurda ngacha ngayburrpa gala nyibi-rrima rraka nyibu-ga, rakaraka nyibu-ma burrwa aburr-guna aburr-jaranga.”