Search form

Mark 6:39

39Jesus lika a-wena burrwa aburr-yigipa jawina barra wurra gama gorlk aburr-ngorrkorndiya aburr-boy, gata aburr-raka, mu-molamola mu-gorrngunya aburr-ni.