Search form

Mark 6:4

4Lika Jesus a-yinagata burrwa, “Ana-nga an-gugaliya an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk, nipa wurra gama gorlk marr abirriny-balcharra nula abirriny-yorkiya, wurra aburr-yigipa aburr-borrmunga gata gu-yigipa gu-rrawa ngika.”