Search form

Mark 6:41

41Lika Jesus mu-menga mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa an-gata abirri-jirrapa jichicha, lika waykin a-ganana, lika a-japurramayana nula Wangarr. Lika mu-rrumurra rakaraka, lika burr-wuna aburr-yigipa jawina barra burrbu-wu aburr-boy wurra gama gorlk, minypa burr-jichicha burr-guta burrbu-wuna aburr-bona.