Search form

Mark 6:47

47Lika ana-munya gu-ni gu-bamuna, Jesus burr-yika jawina gochilawa aburr-bamuna mu-michiyang, wurra Jesus gatiya ngardapa a-ni jorrnyjurra.