Search form

Mark 6:49

49wurra birripa abi-nana gu-bugula waykin ana-bamuna, jimarna bama aburr-yinanga walkwalk. Aburr-gonyjinga, “Waw!”