Search form

Mark 6:5

5Ganapiya, wurra Jesus gala a-yinmiyarna burr-barlmarrk jama a-jirrarna gun-gata, wurra jarra aburr-gurderda bin-dimarra rrapa wanngu burr-negarra aburr-jaranga ngika.