Search form

Mark 6:52

52ngardawa birripa gala gubu-borrwujarna nula burr-barlmarrk jama a-ji gun-gata nipa rakaraka burr-wuna aburr-bulapalawa; gala meyali gubi-nacharna.