Search form

Mark 7:10

10Ngardawa Mojich (Moses) a-wena, a-yinanga, ‘Marr balcha burrinyjula nyanyapa nggu rrapa mampa nggu.’ Rrapa a-yinagata, ‘Ana-nga minyja an-nerra a-nega nyanyapa niya, rrapa mampa niya jin-nerra jinyu-nega, an-gata an-gugaliya ana-goyburrpa barra nyibu-bu, a-juwa.’