Search form

Mark 7:12

12lika ana-goyburrpa nyiburr-yinaga jimarn jarra gun-gata gun-mola nula gala a-yinmiya a-gunggaja burrinyjula nyanyapa niya rrapa mampa niya.