Search form

Mark 7:15-16

15-16Gala gun-nga an-gugaliya yarlanga gun-nerra gu-barrnguma nula ana-ngana nipa balaja m-banga a-nirra rrapa minypa an-nerra a-nega an-gata an-gugaliya nuluwa Wangarr. Ngika. Wurra jarra gun-gata minypa nipa an-gugaliya jama a-jirra a-workiya, gu-gurda ngacha minypa nipa werra a-negiya a-workiya nuluwa Wangarr.”

17Gu-gata wenga Jesus burr-bawuna wurra gama gorlk, lika a-bona, wupa a-barrngumurra gu-bala. Lika aburr-yigipa jawina abu-wengganana gun-gata meyali nipa a-wena.