Search form

Mark 7:17

17Gu-gata wenga Jesus burr-bawuna wurra gama gorlk, lika a-bona, wupa a-barrngumurra gu-bala. Lika aburr-yigipa jawina abu-wengganana gun-gata meyali nipa a-wena.