Search form

Mark 7:18

18Lika nipa a-yinagata burrwa, “Awa. Nyiburr-gurda burr-guta gala burr-guya marn․gi nyiburr-ni, ya? Wurra yama nyibu-borrwa mun-gata mun-nga minypa an-gugaliya m-banga a-workiya? Minyja mun-narda gala mu-yinmiya an-gugaliya werra a-nega nuluwa Wangarr.