Search form

Mark 7:20

20Lika mu-nguy a-wena, a-yinagata, “Wurra gun-nerra an-gugaliya jama a-jirra a-workiya, gu-gurdiya ngacha minypa nipa werra a-negiya nuluwa Wangarr.