Search form

Mark 7:21

21Ngardawa ana-ngurrnga wenga nipa an-gugaliya gu-borrwuja a-workiya gun-nerra, gu-gatiya wenga minypa jama a-jirra a-workiya marrambay gun-guji, rrapa minypa mun-ngumurda mu-mangga a-workiya, rrapa minypa burr-burnda a-workiya,