Search form

Mark 7:24

Jin-gata Jayrapaníchiya (Syrophoenicia) Jin-guyinda Marr Jiny-balcha Nula Jesus

(Metiyu 15:21-28)

24Gu-gata wenga Jesus gu-bawuna rrawa, lika a-bona, a-bena gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya Daya (Tyre). Lika a-barrngumurra wupa gu-bala, jimarna yongun a-nirrarna; wurra gala a-yinmiyarna, ngardawa wurra gama gorlk abu-malawurra, lika aburr-bena nula.