Search form

Mark 7:3

3Minypa Berachi yerrcha rrapa aburr-werranga Ju yerrcha burr-guta gubu-borrwuja aburr-workiya gun-birripa gun-guwarr, minypa gala balaja mbi-bay aburr-workiya wurra burdak murna aburr-jirra aburr-wepiya aburr-workiya gun-birripa gun-guwarr.