Search form

Mark 7:31

An-ngardapa An-gerna An-ngarlngarta

31Gu-gata wenga Jesus gu-bawuna rrawa Daya, lika a-bona, a-bena Jaydan (Sidon). Lika a-bamuna, lika gu-gata wenga a-gomarriyana, a-bena gun-gata rrawa Galali (Galilee), wurpa lika gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya arr-gulirrwirrka arr-murna, minypa 10.