Search form

Mark 7:37

37Wurra aburr-gata aburr-galiyanapa burr-guya gochila aburr-barrjinga. Aburr-yinanga, “An-guna burr-barlmarrk jama a-jirra, ya? Nipa ngardawa a-jarlapurda a-boya an-ngarlngarta rrapa an-gerna, ngaja, ngarla!”