Search form

Mark 7:5

5Lika aburr-gurdiya Berachi yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega aburr-wena nula Jesus, “A-lay, yama aburr-nginyipa jawina gubu-borrwa gun-ngayburrpa gun-guwarr? Wurra birripa mbi-banga aburr-nirra, gala murna aburr-jirra mu-ngoyurra aburr-wepiyarna minypa gun-ngayburrpa gun-guwarr.”