Search form

Mark 7:6

6Wurra Jesus a-yinanga burrwa, “A-lay, gun-gata wola an-gata Aycháya (Isaiah) a-wena Wangarr gun-nika rrapa minypa nyirr-ngurrjinga ana-goyburrpa, gun-narda gun-burral. Ngardawa ana-goyburrpa waykin nyiburr-molamola; wupa nyiburr-werra. Minypa janguny mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga,

‘Aburr-guna gu-galiya yerrcha ngana aburr-jirra wupa aburr-weya aburr-workiya

jimarna marr aburr-balcharra apula,

wurra jarra wuparnana aburr-ngurrnga balaypalay aburr-nirra apula.