Search form

Mark 7:7

7Birripa borijipa aburr-japarndiya apula aburr-workiya.

Ngardawa marn․gi aburr-negiya aburr-workiya ana-gugaliya gun-nika wupa joborr.’