Search form

Mark 8:10

10Lika gu-gata wenga burr-jerrmarra wurra gama gorlk aburr-jekarra rrawa. Warrika nipa rrapa aburr-yigipa jawina mu-michiyang aburr-warrchinga, yi-gata aburr-bona Dalmanúcha (Dalmanutha) rrawa gu-jirra gu-boya.