Search form

Mark 8:12

12Wurra nipa Jesus gu-murna a-ngekarra, lika a-wena burrwa, “Nyiburr-gurdiya gorlk gun-nardiya rrawa, an-nga nula ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra nyibi-na barra Wangarr gun-nika ganyjarr? Wurra ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa nipa gala barra nyirr-gurdagurdarra ana-goyburrpa ganyjarr.”