Search form

Mark 8:15

15Gun-gatiya aburr-bamuna gurda, lika Jesus a-wena burrwa, “Buburr-jarlapiya nula mun-gata Berachi yerrcha mun-burriya rrapa mola Ayrat (Herod) mun-nika mun-gata minypa gandichawa rakaraka mu-nenga mu-workiya.”