Search form

Mark 8:16

16Gun-narda Jesus a-wena, wurra aburr-yigipa jawina aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “Gun-narda nipa a-wena ngardawa rakaraka nguburr-bamapuna, ya?”