Search form

Mark 8:19

19Wurra mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna ngu-rrumurra burrwa aburr-gata mu-wurra yerrcha 5, 000, mun-narda mu-yinmiyapa mu-ngukiyana?”

Birripa aburr-yinanga nula, “Burlupurr wana gun-babalapa gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 12.”