Search form

Mark 8:20

20“Rrapa mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa ngu-rrumurra burrwa aburr-gata mu-wurra yerrcha 4, 000, mu-yinmiyapa mu-ngukiyana?”

Birripa aburr-yinagata, “Burlupurr wana gun-babalapa gu-ngana mu-mayana gun-gata minypa arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7.”