Search form

Mark 8:22

An-gapula Bachéyda (Bethsaida) An-guyinda A-molamiyana

22Gu-gata wenga aburr-bena gu-gapa gu-rrarnba gun-nelangga Bachéyda (Bethsaida), rrapa gatiya gugu aburr-werranga gu-galiya yerrcha an-gapula abu-ganyja gurda, gala a-ganajarna. Lika aburr-ngiwija nula Jesus nipa barra a-rrima.