Search form

Mark 8:26

26Lika nipa Jesus a-jerrmarra rrawa. Minypa a-yinagata nula, “Gala barra yi-gata ny-boy bala gu-jirra gu-boya, wurra gomarriya bamba, gun-nginyipa rrawa bengga.”