Search form

Mark 8:27

Birta (Peter) A-ngurrjinga Jesus Nipa Christ

(Metiyu 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Lika gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina yi-gata aburr-bona rrawa gu-jirra gu-boya gun-gata Jecharíya Bilipay (Caesarea Philippi). Gojilapa aburr-bamuna, nipa burr-wengganana, “A-lay, wurra gama gorlk birripa ngunabu-ngurrjinga aburr-workiya minypa ngaypa ngu-ngiya?”