Search form

Mark 8:3

3Minyja ngaypa nguburr-jerrma gun-birripa rrawa minypa aburr-werrmiyana, birripa aburr-bamba, gojilapa murna aburr-derichin, ngardawa aburr-werranga gu-baykarda aburr-bona gurda.”