Search form

Mark 8:31

Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Metiyu 16:21-28; Luk 9:22-27)

31Lika gun-nardiya gugu Jesus a-wena burrwa a-workiyana aburr-yigipa jawina minypa nipiya An-walkurpa An-gugaliya burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gata mu-murna yerrcha rrapa mola junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula rrapa abu-bu barra a-juwa, rrapa minypa gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika a-molamiya barra.