Search form

Mark 8:33

33Wurra Jesus a-ngukurdanyjiyana, burr-nana aburr-yigipa jawina rrapa a-jobujobuna Birta. A-yinanga, “Nguna-bawa! Ny-jurda nginyipa an-gata walkwalk Jeytan (Satan)! Nginyipa nyi-guwarga. Gun-gata ny-yena, gun-narda ngika Wangarr nyanma; wurra ana-gugaliya nyanma.”