Search form

Mark 8:36

36Wurra ana-nga an-gata wana an-babalapa a-negiya gun-guna rrawa wurra gala wanngu gun-gunega nipa gu-borrwa a-ni, nipa an-gata gala gun-nga gun-molamola guna-jeka barra nula minypa nipa jama a-ji a-workiyana, wurra gun-nyagara.