Search form

Mark 8:38

38Wurra an-ngaypa jawina gala barra a-gurkuja burrwa wurra gama gorlk rrapa minypa gona a-ni apula ngaypa rrapa gun-ngaypa janguny. Ngika. Gala a-yinmiya. Wurra aburr-gurdiya gorlk jarra aburr-werra, minypa gala jal aburr-ni nula Wangarr. Wurra minyja ana-nga a-gurkuja burrwa birripa rrapa gona minypa barra a-ni apula ngaypa, an-gata an-gugaliya nuwurra waypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra burr-gujayanaya Nyanyapa niya gun-nika, rrapa minypa aburr-gata waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula aburr-bupiya barra gurda, nipa An-walkurpa gun-gatiya barra gala barra jal a-ni nula an-gata an-gugaliya.”