Search form

Mark 9:10

10Lika birripa yongun gubi-negarra gun-gata gu-yinmiyana, wurra minypa birripa wupa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, gun-gata an-nga nula nipa a-yinagata a-wena a-juwa barra rrapa barrwa a-molamiya?”