Search form

Mark 9:11

11Wurra birripa Jesus abu-wengganana, “A-lay, gun-gata an-nga nula aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega aburr-weya aburr-workiya ni-gugu Yiláyja ana-boy barra?”