Search form

Mark 9:19

19Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-gata, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk nyiburr-werra, ngarla! Wurra yama marr nyiburr-balcha nula Wangarr? Ngaypa gu-yinmiyapa ngaypa arr-ga barra rrapa marr ng-ga barra ana-gorrburrwa? Wurra bubu-ga gurda apula an-gata.”