Search form

Mark 9:20

20Lika birripa abu-ganyja gurda nula an-gata an-delipa. Lika gun-gatiya nipa walkwalk ana-nyala a-nana Jesus, lika warrika walkwalk a-buna an-gata delipa, lika nipa gatiya a-bungguna gu-jel rrapa a-jorrpiyana a-ni rrapa mun-bordich ana-ngana m-bena mu-yu.