Search form

Mark 9:24

24Wurra an-jirrpungapa a-garlmunapa a-gonyjinga, “Ngaw, ngaypa marr ngu-balcharra! Wurra gunggaja apula barra ngaypa burr-guya marr ngu-balcha!”