Search form

Mark 9:26

26Lika nipa walkwalk a-gonyjinga, a-garlmunapa a-bunapa, lika ana-bena. Lika an-gata delipa a-bunggunapa a-jorrpiyana a-ni, rrapa barrwa a-garlmunapa a-nyarlchinga. Lika aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gata abi-nana, aburr-yinanga, “A-lay, an-narda a-juwuna!”