Search form

Mark 9:30

Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Metiyu 17:22-23; Luk 9:43-45)

30Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gubu-bawuna gun-gata rrawa, aburr-bamuna, Galali (Galilee) yongun aburr-bamuna. Jesus gala jal a-nirrarna wurra gama gorlk barra gubu-borrwa nipa yina an-gaya,