Search form

Mark 9:31

31ngardawa aburr-yigipa jawina nipa a-wena burrwa aburr-bamuna ngardapa. A-yinagata burrwa, “An-guna An-walkurpa An-gugaliya abi-rrima barra, rrapa burrbu-wu barra gu-galiya yerrcha abu-bu barra. Wurra gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa lika a-molamiya barra.”