Search form

Mark 9:32

32Jesus a-yinagata a-wena burrwa, wurra gun-narda janguny gala gubi-rrimangarna. Wurra aburr-gurkuja rrapa gala aburr-yinmiyarna abu-wengganacharna gun-gata an-nga nula.