Search form

Mark 9:33

Ana-nga Barra Wana A-ni

(Metiyu 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Aburr-bamuna, gata Gapárniyam (Capernaum) aburr-bena rrawa. Lika nuwurra waypa gun-gata aburr-barrngumurra wupa gu-bala, lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “A-lay, an-nga ana-goyburrpa nyiburr-wena gurda nguburr-bamuna?”