Search form

Mark 9:34

34Wurra birripa bamawa aburr-ni; gala aburr-weyarna. Ngardawa gipa aburr-bamuna gurda, aburr-wena aburr-ni birripa ana-nga wana a-ni.