Search form

Mark 9:36

36A-yinagata a-wena, lika an-gurrepara an-delipa a-menga, a-garrana gojilapa a-jinyja aburr-yigipa jawina gatiya. Lika ana-murna a-jarrkarrana, a-ngurrgujinga, lika a-yinagata burrwa,